Sva putovanja na jednom mjestu
Rijeka:
+385 (0)51 321 543

ENG
Prijavite se na naš newsletter
i primajte najbolje ponude direktno
u Vaš email pretinac!
 
 
 
 
Radno vrijeme
Pon. - Pet.: 09:00 – 17:00
Sub., Ned. i Praznik:
Ne radimo.

Opći uvjeti

l. OPĆE ODREDBE
Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio ugovora između TRAVELANA-e odnosno ovlaštene agencije i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
Organizator putovanja TRAVELANA jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u svakom objavljenom programu. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, nesreća i sl.).

3. CIJENE ARANŽMANA Cijene svih putovanja temeljene su u odnosu kune prema stranim valutama. TRAVELANA može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon objave programa došlo do promjene valutnih tečajeva, promjene troškove prijevoza (gorivo, cestarina i sl.), promjene cijene davatelja usluga (hotelijeri, restorani i sl.) i prijevoznika (zrakoplov, brod i sl.), najkasnije do 5 dana prije početka aranžmana.Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca. U slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor ali nema pravo na naknadu štete. TRAVELANA može u programu predvidjeti da putnik plaća određene usluge na odredištu u Hrvatskoj i inozemstvu. U tom slučaju putnik sve reklamacije obavlja na odredištu kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Fakultativni obilasci nisu uključeni u cijenu aranžmana kao ni cijene doplata (jednokrevetna soba, balkon i sl.). Objavljene cijene rezultat su ugovora TRAVELANA-e s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na destinaciji na kojoj putnik boravi.

4. PRIJAVE
Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa aranžmana treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na put ako u programu nije drugačije navedeno. Uz prijavu putnik je dužan navesti podatke, programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice nastale iz krivih podataka. Na dan prijave putnik potpisuje prijavnicu-ugovor pod naznakom "Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam". Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora putovanja. Za ‘rezervacije na upit’ treba uplatiti akontaciju 10% cijene aranžmana po osobi. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Za otkaz potvrđene rezervacije na upit, TRAVELANA zadržava uplaćenu akontaciju. Svaka promjena potvrđene rezervacije aranžmana naplaćuje se 100,00 kuna.

5. UPLATE
Plaćanje se računa s danom kada putnik izvrši uplatu akontacije na blagajni ovlaštene putničke agencije odnosno banke na račun TRAVELANA-e. Akontacija iznosi 30% cijene aranžmana odnosno onoliko koliko je navedeno u programu. Preostali iznos putnik uplaćuje najmanje 15 dana prije putovanja, odnosno u roku koji je naznačen u programu. Ako putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, TRAVELANA smatra da je aranžman otkazan i ravna se prema uvjetima otkaza putovanja navedenih u 7. točki ovih općih uvjeta. Putnik je prilikom polaska na putovanje dužan na zahtjev TRAVELANA-ninog predstavnika predočiti dokumente/potvrdu o uplaćenom aranžmanu, u protivnome putnik nema pravo započeti putovanje.

6. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ ILI PROMJENU PROGRAMA
Na osnovi važećih zakonskih propisa, TRAVELANA pridržava pravo na otkaz putovanja do najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se za putovanje ne prijavi potreban broj putnika. Najmanji broj putnika za izvođenje pojedinog putovanja naznačen je kod svakog programa/aranžmana. TRAVELANA pridržava pravo na potpun ili djelomičan otkaz ugovora ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, ukloniti ili izbjeći. TRAVELANA pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red, nesiguran položaj države u kojoj je organiziran program, prirodne nepogode ili drugi nepredvidivi razlozi na koje TRAVELANA ne može utjecati), bez posebne odštete i po važećim propisima u putničkom prometu. TRAVELANA ne može preuzeti odgovornost za promjenu tijekom izvedbe programa uzrokovanu bilo kojom višom silom. Ukoliko TRAVELANA otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog do tada uplaćenog iznosa ali nema pravo na naknadu štete po bilo kojem osnovu (troškovi vize, cijepljenja ili sličnih usluga što je potrebno za pojedini program). TRAVELANA ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Važna napomena - ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program ili smještaj ili cijenu dužan je o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku i ponuditi mu novi ugovor s izmijenjenim uvjetima. Putnik se u roku od najkasnije 2 dana mora izjasniti o prihvaćanju ili odbijanju novog programa. Ako putnik odbije izmjene, organizator putovanja vraća putniku uplaćeni iznos, a putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik ne reagira na izmjenu programa i u roku od 2 dana ne odgovori, smatrat će se da je odustao od predloženog programa.

7. PUTNIKOV OTKAZ PUTOVANJA
Putnik ima pravo na pismeni otkaz aranžmana prije početka putovanja u prodajnom mjestu gdje je prijavio putovanje. TRAVELANA u tom slučaju ima pravo na naknadu troškova radi otkazanog putovanja, a visina troškova određuje se prema danu putnikova otkazivanja:
  • do 30 dana prije polaska - 30% cijene aranžmana, a najmanje 200,00 kn
  • 29 - 22 dana prije polaska - 40% cijene aranžmana
  • 21 - 15 dana prije polaska - 50% cijene aranžmana
  • 14 - 8 dana prije polaska - 80% cijene aranžmana
  • 7 - 0 dana prije polaska - 100% cijene aranžmana
  • "NO SHOW" - 100% cijene aranžmana
Putnik može predložiti treću osobu da putuje umjesto njega pod uvjetom da snosi troškove promjene imena. Kada su stvarno nastali troškovi veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Putnik treba napisati otkazni dokument. Ako odbije napisati taj dokument, računa se da nije otkazao putovanje. Ako su u programu određeni drugačiji uvjeti za otkaz putovanja, primjenjuju se otkazni uvjeti utvrđeni u takvom programu. ZBOG SVEGA NAVEDENOG, PREDLAŽEMO DA PUTNIK UPLATI OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA U PUTNIČKOJ AGENCIJI ILI IZRAVNO U OSIGURAVAJUĆOJ TVRTKI.

8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA
Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovnja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje od rizika otkaza putovanja. Putnik tijekom putovanja može promijeniti program, odnosno ugovorene usluge, samo uz prethodnu napisanu suglasnost mjesnog (lokalnog) agenta kojega je ovlastila TRAVELANA, s tim da putnik o takvoj promjeni obavijesti TRAVELANU kao organizatora putovanja najkasnije 24 sata prije te promjene. Ako pak organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, organizator putovanja može uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te ako je potrebno naplatiti/vratiti putniku razliku u cijeni između uglavljenih i stvarno pruženih usluga. Nepovoljne vremenske ili snježne prilike ne mogu biti razlogom otkaza s naslova više sile.

9. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli i apartmani opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, usluge kao i druge ponude hotela/apartmana pod nadzorom su lokalnih turističkih organizacija, standardi smještaja i usluga u svakoj su državi različiti i nisu usporedivi. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u svakom programu posebno.

10. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman sa posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu odnosno cjeniku. Ukoliko je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev (komfor, orijentacija sobe, kat ili sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Vrijeme smještaja u hotel oko 15 sati, a napuštanja hotelske sobe do 10 sati po lokalnom vremenu. U apartmanu smještaj poslije 17 sati, napuštanje apartmana do 10 sati.

11. ZDRAVSTVENI PROPISI I ZAŠTITA
Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, za putovanje u pojedine zemlje putnik je dužan cijepiti se i pribaviti odgovarajući dokument. Cijepljenje je obvezno i kada takav propis nastupi nakon zaključivanja ugovora o putovanju, te ne može biti razlogom raskida ugovora ukoliko cijepljenje nije protivno putnikovom zdravlju. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu.

12. PUTNIKOVA PRTLJAGA
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz određenog broja kg prtljage na zračnim linijama. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 1 komad prtljage + pancerice + skije/snowboard. Višak prtljage putnik plaća prema važećem cjeniku na licu mjesta. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga preporučujemo osigurati prtljagu. Organizator nije odgovoran za uništenu ili izgubljenu prtljagu u prijevoznom sredstvu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu. Preporučujemo najam sefa u hotelu. Za izgubljenu ili oštećenu prtljagu putnik upućuje prijavu prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta.

13. PUTNO OSIGURANJE
Cijena putovanja ne uključuje osiguranje otkaza putovanja, dragovoljno zdravstveno osiguranje za slučaj nezgode ili bolesti u inozemstvu i osiguranje prtljage. Potpisivanjem ugovora o putovanju čiji sastavni dio su i ovi uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. Ukoliko putnik/ugovaratelj putovanja zahtijeva navedena osiguranja ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod TRAVELANA-e pri čemu TRAVELANA djeluje samo kao posrednik. Važna napomena - polica osiguranja otkaza putovanja mora se uplatiti pri uplati prve rate aranžmana.

l4. JAMČEVNO OSIGURANJE - OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
U skaldu sa zakonom u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju trebaju odmah kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju. 14.1. TRAVELANA ima sa osiguravateljem sklopljen ugovor o Osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

15. ODGOVORNOST PUTNIKA
15.1. Putnik je dužan pobrinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima vlastite države, kao i države u koju putuje. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za načinjenu štetu.
15.2. Putnik je odgovoran za štetu koju svojom krivnjom, namjerno ili nenamjerno, prouzroči organizatoru putovanja odnosno davatelju usluge.
15.3. Putnik odgovara za štetu organizatoru putovanja ako iznosi neistine kojima povređuje čast i ugled organizatora putovanja.

16. ODGOVORNOST ORGANIZATORA PUTOVANJA
Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator jamči kvalitetu usluga u skladu sa standardima države u kojoj se usluga treba izvršiti. Organizator je dužan upozoriti putnika o stupnju standarda države u kojoj se usluga pruža (različitosti u odnosu standarda države u kojoj putnik prebiva ili boravi) te o mogućnosti odstupanja od programa zbog lokalnih običaja i pravila države. Hotelske usluge, prijevozne usluge (autobus, vlak, brod itd.) kategorizirane su i opisane prema standardima države u kojoj se u toku putovanja boravi. Organizator je dužan u slučaju prometne nesreće, vremenske nepogode, terorističkog akta ili bilo kog drugog izvanrednog događaja više sile, pružiti putniku odgovarajuću pomoć u skladu s pravilima države u kojoj se usluga pruža. U takvim slučajevima organizator nije u obvezi osigurati sve uglavljene usluge ovisno o uputi državnih vlasti države u kojoj se događaj zbio. Organizator može skratiti boravak putnika ako država ne jamči njegovu sigurnost. Ako je putnik ozlijeđen za vrijeme pružanja usluge koja je sastavni dio programa, putnik mora pribaviti liječničku potvrdu o stupnju ozljede te pridržavati se svih liječničkih uputa u skladu s propisima. Organizator ne snosi troškove liječenja ozljeda već to isključivo snosi putnik odnosno osiguravajuće društvo. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja zbog zdravstvenih, administrativnih, zakonskih i sl. razloga, organizator će pomoći putniku u ostvarenju njegovih prava, ali uz uvjet da se program nesmetano odvija.

17. PUTOVANJA U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA / TUROPAERA
Za sve aranžmane gdje je TRAVELANA D.O.O. glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je TRAVELANA D.O.O. posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te TRAVELANA D.O.O. ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

18. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Svaki putnik - nositelj ugovora ima pravo pismenog prigovora po osnovi ugovorene usluge. Putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu pismenim putem. Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe. Pritužbeni postupak: Odmah na samom mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom/davateljem usluge pismeni zapisnik/izjavu. Najkasnije 7 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu izjavu potpisanu od predstavnika ili davatelja usluge. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe (do 30 dana) zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga. Organizator će rješavari samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete. U svim aranžmanima gdje TRAVELANA nastupa kao posrednik prodaje za provedbu je odgovoran agencija organizator putovanja. Važna napomena - organizator ne prihvaća reklamacije na LAST MINUTE aranžmane - ponude u zadnji čas kao ni na posebne ponude.

l9. NADLEŽNOST SUDA
Za slučaj spora protiv putnika ili organizatora putovanja mjerodavan je sud u Rijeci.